โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

    Share

    Admin
    .....
    .....

    Posts : 985
    Joined : 02/02/2009
    Location : somewhere in cyber space
    Karma : 1000001

    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

    ตั้งหัวข้อ  Admin on Tue Feb 03, 2009 11:02 am

    ทางผู้ปกครองส่งข้อมูลมาให้ เกี่ยวกับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อจะได้คลายกังวล กับ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ไม่มีอยู่ในข้อกำหนดครับ มีแต่คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตามข้อ 1.2.3    1. คุณสมบัติของผู้สมัคร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
    1.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2551
    1.2 มีผลการเรียน ดังนี้
    - 1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
    - 1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
    - 1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
    1.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
    1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน
    1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
    1.6 มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
    หรือห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
    1.7 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตาม
    ระเบียบของโรงเรียน ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

      เวลาขณะนี้ Mon Feb 20, 2017 6:18 am